રામ રુણીચા કે મેરે બાબા

જુલાઇ 7, 2009

રામ રુણીચા કે મેરે બાબા દયા મહેર કરો,
આપ બીન કૌન સુને આપ જરા ગૌર કરો.

કૌન હૈ આપ સા દાતા જો સુને મેરી બાબા,
બાત હે જૈસી ભી જો આપ સંભાલો બાબા.
સબકી સુન લેતે હૈ તો અબ મુજપે ભી વિચાર કરો
રામ રુણીચા કે મેરે બાબા દયા મહેર કરો…

કૌન સા ભાર હૈ પ્રભુ મેરા આપકે ચરણો મે,
લાખો પલતે હૈ આજ આપકે ચરણો મે.
અપને ચાકર કી પ્રભુ અબ તો કુછ સંભાલ કરો,
રામ રુણીચા કે મેરે બાબા દયા મહેર કરો…

છોડકર આપકા દર ઔર કહા જાઊ બાબા,
કૌન ઐસા હૈ જો દુઃખ મેરા મીટા દેવે બાબા.
મુલ નાદાન કી પરખ આપ અબ ન ઔર કરો,
રામ રુણીચા કે મેરે બાબા દયા મહેર કરો…

ભજન સંગ્રહઃ અમૃતરસ પ્રભુપદ

સ્વર, સંગીત તથા રચનાઃ

સ્વામી શ્રી મુલયોગીરાજ મહારાજ
(રામદેવ કથા પ્રવક્તા, રામદેવરા)

Advertisements

રામાપીરનો હેલો…!

જુલાઇ 5, 2009

એ હરજી હાલો દેવળે, ને પુજવા રામાપીર
એ કોઢીયાના કોઢ મટાડ્યા, બાબો સાજા કરે શરીર

હે રણુંજાના રાજા, અજમલજીના બેટા,
વિરમદે ના વિરાં, રાણી નેતલના ભરથાર
મારો હેલો સાંભળો જી… હે જી રે મારો હેલો સાંભળો જી…

હેલો મારો સાંભળો રણુંજાના રાય
હુકમ કરો તો પીર જાત્રાયુ થાય
મારો હેલો સાંભળો જી… હે જી રે મારો હેલો સાંભળો જી…

એ વાણીયોને વાણીયણ ભલી રાખી ટેક,
પુત્ર જુલસે પારણે તો જાત્રા કરશુ એક.
મારો હેલો સાંભળો જી… હે જી રે મારો હેલો સાંભળો જી…

વાણીયોને વાણીયણ જાત્રાએ જાય,
માલ દેખી ચોર એની વાંહે વાંહે જાય.
મારો હેલો સાંભળો જી… હે જી રે મારો હેલો સાંભળો જી…

ઉચી ઉચી ઝાંડીયુને વસમી છે વાટ,
બે હતા વાણીયાને ત્રીજો થયો સાથ,
મારો હેલો સાંભળો જી… હે જી રે મારો હેલો સાંભળો જી…

ઉંચા ઉંચા ડુંગરાને વચમાં છે ઝોર,
મારી નાખ્યો વાંણીયોને માલ લઈ ગ્યા ચોર,
મારો હેલો સાંભળો જી… હે જી રે મારો હેલો સાંભળો જી…

ઉભી ઉભી અબળા કરે રે પોકાર
સોગઠે રમતા પીરને કાને ગયો સાદ.
મારો હેલો સાંભળો જી… હે જી રે મારો હેલો સાંભળો જી…

લીલુડો છે ઘોડલોને હાથમાં છે તીર,
વાણીયાને વહારે થયા રામદેવ પીર.
મારો હેલો સાંભળો જી… હે જી રે મારો હેલો સાંભળો જી…

ઉઠ ઉઠ અબળા ધડ-માથુ જોડ,
ત્રણે ભુવનમાંથી શોધી લાવુ ચોર,
મારો હેલો સાંભળો જી… હે જી રે મારો હેલો સાંભળો જી…

ભાગ ભાગ ચોરટા તુ કેટલેક જઈશ,
વાણીયાનો માલ તુ કેટલા દહાડા ખઈશ,
મારો હેલો સાંભળો જી… હે જી રે મારો હેલો સાંભળો જી…

આંખે કરુ આંધળોને ડીલે કાઢું કોઢ,
દુનિયા જાણે પીર રામદેવનો ચોર,
મારો હેલો સાંભળો જી… હે જી રે મારો હેલો સાંભળો જી…

ગાઈ દલુ વાણીયો ભલી રાખી ટેક,
આજ રણુંજામાં લીધો વાણીયા એ ભેખ,
મારો હેલો સાંભળો જી… હે જી રે મારો હેલો સાંભળો જી…

હે રણુંજાના રાજા, અજમલજીના બેટા,
વિરમદે ના વિરાં, રાણી નેતલના ભરથાર
મારો હેલો સાંભળો જી… હે જી રે મારો હેલો સાંભળો જી…

સ્વરઃ મન્ના ડે